ความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม เป็นงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทั่วโลก เพราะเป็นงานที่จะสร้างสรรค์หรือผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนเราได้อย่างมาก นั่นจึงทำให้คำว่า อุตสาหกรรม สามารถถูกแยกออกไปได้หลายกิจการและหลายแขนง ตั้งแต่สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงสิ่งของที่ถูกใช้เฉพาะในหน่วยงานนั้น ๆ โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนจะถูกผลิตออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนั้น แต่แล้วมันก็ยังคงมีอุปสรรคที่ต้องพูดถึงอีกมากมาย นั่นก็คือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากที่นี่ นอกจากจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระแทกแล้ว มันยังมีอุบัติเหตุที่เกิดมาจากปัจจัยภายในโรงงานนั้น ๆ อีกมากมาย ที่อาจจะส่งผลทำให้ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานมีความผิดปกติไปตลอดชีวิตนั่นเอง ดังนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในกิจการนี้ จึงได้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนี้สามารถแบ่งออกไปได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ หมวด 1 มาตรฐานด้านความร้อน ไม่ควรมีสภาพอุณหภูมิที่สูงจนส่งผลให้อุณหภูมิภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานมีค่าสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส นายจ้างควรพิจารณาให้มีการจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับป้องกันความร้อนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และควรจัดหามาตรการที่จะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนได้อย่างทันท่วงที  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความร้อนภายในสถานประกอบการ จนทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานมีค่าสูงเกิน… Read more