จป.บริหาร มีส่วนช่วยให้บริษัทมีความสำเร็จด้านความปลอดภัยอย่างไร

จป.บริหาร มีส่วนช่วย สนับสนุนด้านความปลอดภัย ให้กับบริษัทอย่างไรบ้าง

กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 กำหนดไว้ว่า ลูกจ้างระดับบริหารทุกคนของสถานประกอบกิจการ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าผู้ที่ช่วย สนับสนุนด้านความปลอดภัย ในการทำงาน โดยตำแหน่ง ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้

และเมื่อได้รับการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้ว จะมีหน้าที่ตามกฎหมายพ่วงมาด้วย ซึ่งหน้าที่ตามกฎหมายของ จป.บริหาร มีอยู่ 4 ข้อ สามารถดูได้จากกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 นอกจากหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จป.บริหารที่ดี ต้องช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จในเรื่องของความปลอดภัยด้วย ซึ่งในการชี้วัดว่า บริษัทนั้นๆ ประสบความสำเร็จในเรื่องของความปลอดภัย ที่สามารถชี้วัดได้ข้อหนึ่ง นั่นคือ อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ หรือบรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ ซึ่งหากบางบริษัทมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก ในปีนั้นๆ อาจจะตั้งเป้าหมายว่า อุบัติเหตุลดลง 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการดูผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยว่าสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ส่วนสำคัญคือการสนับสนุน และส่งเสริมจาก จป.บริหาร

 

 

 1. จป.บริหารมีส่วนช่วย สนับสนุนด้านความปลอดภัย ให้บริษัทประสบความสำเร็จได้อย่างไร

หากเราเป็น จป.บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย สามารถตัดสินใจ พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่ ถือว่ามีส่วนร่วมอย่างมากในการสนับสนุน และส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จด้านความปลอดภัย โดยวิธีที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในเรื่องของความปลอดภัย มีหลายวิธี เช่น

 • สนับสนุนการดำเนินงานของ จป.ทุกระดับ ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของตน
 • อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการด้านความปลอดภัย
 • ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 • ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
 • พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสม
 • เข้มงวดด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • เสนอแนะสิ่งที่เห็นว่าดี ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความปลอดภัย ต่อนายจ้าง และนำมาปรับใช้ภายในสถานประกอบกิจการที่ตนทำงานอยู่
 • สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
 • ส่งเสริมการทำไคเซ็นด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นการปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย

 

 

 1. สิ่งที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จด้านความปลอดภัย

สิ่งที่จะทำให้งานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการไม่ประสบความสำเร็จมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันแต่สิ่งที่สำคัญคือผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเพราะหากผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจพิจารณาในเรื่องต่างๆไม่ให้ความสำคัญและไม่สนับสนุนย่อมส่งผลให้การทำงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และผลที่ตามมาจากการที่จป.บริหารไม่เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยเช่น

 • เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 • ผลผลิตลดลง เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
 • ผลิตคนพิการสู่สังคม
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาและฟื้นฟู กรณีเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ดี ทำให้พนักงานไม่อยากมาทำงาน
 • พนักงานไม่มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

 

สรุป

ในการทำงานทุกงานหากผู้ปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้บริหารย่อมส่งผลให้การดำเนินงานนั้นๆประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนนั้นมีกำลังใจในการทำงานส่งผลให้งานออกมาดีหากผู้นำดีผู้ตามก็จะดีตามไปด้วยและในทางกลับกันหากผู้นำไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความปลอดภัยผู้ใต้บังคับบัญชาก็อาจจะไม่เข้มงวดตามไปด้วย 

Related Posts